SPRIJINIŢI PROIECTELE NOASTRE PRIN DIRECŢIONAREA A 2 % DIN IMPOZITUL PE VENIT

05-05-2017 | Categorie: Ultimele noutăți

SPRIJINIŢI PROIECTELE NOASTRE PRIN DIRECŢIONAREA A 2 % DIN IMPOZITUL PE VENITUL OBŢINUT ÎN ANUL 2016

La fel ca în anii trecuţi, Codul Fiscal pune la dispoziţia contribuabililor mecanismul de redirecţionare a 2 % din impozitul pe venit datorat pentru anul 2016 către parohia noastră. Conform Ministerului Finanţelor Publice, modalitatea de implementare a prevederii este similară, contribuabilul urmând să completeze formularul 230 – anexat şi să îl depună la parohie (până la data de 20 mai 2017) sau la Direcția Generală de Taxe și Impozite din raza de domiciliu (până la 25 mai 2017).

Din astfel de donaţii, în anul 2016 biserica noastră a primit suma de 3.115 lei, folosiți pentru plata utilităților.

Mulţumim tuturor celor care înţeleg misiunea pe care o desfăşurăm şi o susţin în mod concret!

230


CERERE PRIVIND DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL


 

 

 

 

 

A.   DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

 


Nume                                               Iniţiala            Prenume

tatălui


Cod numeric personal


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judeţ                                                                                              Sector                            Localitate

Text Box: Adresa

 

Strada                                                                                                        Nr.                Bloc              Scara             Etaj         Ap.

 

 

 

Cod poştal                                          Telefon                                     Fax                                        E-mail

 

 

 

B.   DESTINATIA   SUMEI   REPREZENTAND   PANA   LA   2%   DIN   IMPOZITUL   ANUAL     PENTRU

SPONSORIZAREA UNEI ENTITATI NONPROFIT, POTRIVIT DISPOZITIILOR ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003

 

- lei RON - Suma

 

 

Denumire entitate nonprofit                      Cod de identificare fiscală al                                       Cont bancar (IBAN)

entităţii nonprofit

   Parohia  Apărătorii Patriei I                 14537897                                    RO58 RNCB 0069 1482 9016 0001

     BCR, Sucursala Libertății

 

 

 


Documente anexate


Fisa fiscalã privind impozitul pe veniturile din salarii:

-       la functia de bază (număr bucăţi): ……..

-       in afara funcţiei de bază (număr bucăţi): …….


 

 

 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar că datele înscrise in acest formular sunt corecte si complete.

 

 

Data …………………………………                                                                       Semnătură contribuabil……………………….

 


Loc rezervat organului fiscal

 

 
 

NOTA:  Cererea  se  completează  de  contribuabilii  care  realizează  venituri  din  salarii  si  care  optează  pentru  virarea  unei  sume  din impozitul anual, conform art. 57 alin.(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru susţinerea parohiei Apărătorii Patriei I, potrivit legii.

La cerere se  anexează câte  o copie după  formularul 210 “Fisa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii”.

 


Nr. înregistrare…………………………. Data……………………………………

 

 

 


INSTRUCTIUNI

privind completarea formularului 230

“Cerere privind destinaţia sumei reprezentând pãnã la

2 % din impozitul anual“

cod 14.13.04.13

 

Se completează de către persoanele fizice care au realizat, în anul 2013, venituri din salarii şi care solicită virarea unei sume de pânà la 2 % din impozitul anual, conform art. 57 alin. (4) din Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi  funcţionează potrivit legii.

Contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit.

Formularul  se  completează  de  către  contribuabili,  înscriind  cu  majuscule,  citeţ  şi  corect, datele prevăzute de formular.

Termen de depunere:

- pânà la data de 15 mai 2014; Formularul se completeazà In douà exemplare:

- originalul se depune la:

- organul fiscal In a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului;

- copia se păstrează de către contribuabil.

Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandatà.

Formularul se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

 

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil.

 

B. DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PENTRU SPONSORIZAREA UNEI ENTITATII NONPROFIT, POTRIVIT DISPOZITIILOR ART. 57 ALIN.

(4) DIN LEGEA NR. 571/2003

Suma  -  se  completează  cu  suma  solicitatà  de  contribuabil  a  fi  viratà  In  contul  entităţii nonprofit

În  situaţia  în  care  contribuabilul  nu  cunoaşte  suma  care  poate  fi  virată,  nu  va  completa rubrica “Suma“, caz în care organul fiscal va calcula înscrie va vira suma admisă, conform legii. Denumire entitate nonprofit - se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entităţii nonprofit.

Cod  de  identificare  fiscală  al  entităţii  nonprofit  -  se  înscrie  de  către  contribuabil  codul  de identificare fiscalà al entităţii nonprofit pentru care se solicità virarea sumei.

Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit. Documente anexate - se înscrie numărul de fişe fiscale anexate la cerere.