Duminica Tuturor Sfinţilor

02-06-2018 | Categorie: Cuvant Evanghelic

CUVÂNTUL EVANGHELIC

Duminică, 3 iunie 2018, se va citi la Sfânta Liturghie următorul cuvânt evanghelic:
Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.
Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.
Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie.
Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa.
Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine.
Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine.
Atunci Petru, răspunzând, I-a zis: Iată noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. Cu noi oare ce va fi?
Iar Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă că voi cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului va şedea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.
Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică.
Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă, şi cei de pe urmă vor fi întâi.
 (Matei X, 32-35; 37-38; 19, 27-30. Duminica Tuturor Sfinţilor)


Sfinţenia, devenită prin participare însuşirea Bisericii şi a membrilor ei, constă în primul rând în curăţirea de păcate şi în puterea menţinerii în ea şi a înaintării într-o viaţă de virtuţi. Ea este o disponibilitate de comunicare cu Dumnezeu prin rugăciune. Definind sfinţenia ca relaţie iubitoare cu Dumnezeu, accentuăm faptul că puritatea şi toate virtuţile legate de ea încă nu sunt esenţa sfinţeniei. Sfinţenia este în primul rând o strălucire mai presus de fire a lui Dumnezeu prin cei ce se străduiesc în aceste virtuţi; e o transparenţă strălucitoare a luminii dumnezeieşti.
Biserica este laboratorul în care Duhul lui Hristos ne face sfinţi, sau chipuri tot mai depline ale lui Hristos. Biserica se ocupă în mod special cu sfinţirea membrilor săi, pentru că numai prin aceasta se mântuiesc. Pe pragul intrării lor în Biserică, oamenii sunt sfinţiţi de Hristos, întrucât îi integrează prin Botez. Hristos Cel jertfit este sursa sfinţeniei Bisericii. Hristos este sfânt mai întâi pentru că este Dumnezeu. Sfinţenia este o însuşire a lui Dumnezeu. Creatura nu are sfinţenia decât prin participare.
Sfinţenia este astfel nu numai un dar, ci şi o misiune, o îndatorire pentru credincioşii Bisericii.
Sfinţenia are un caracter dinamic, nu este o însuşire statică. Credinciosul în Hristos este mort trecutului. El e îndreptat mereu înainte, el nu trăieşte nici trecutului, nici prezentului, ci viitorului desăvârşit, ceea ce face din prezent o treaptă spre un viitor mai desăvârşit. Dar el activează totuşi în prezent şi încă în modul cel mai bun cu putinţă, pentru că nu poate înainta la treptele mai înalte dacă nu trece prin fiecare treaptă prezentă într-un mod care să nu-l oprească la ea sau să-l facă să se prăbuşească la treptele peste care a trecut.
Curăţirea de păcatul strămoşesc, deci eliberarea voinţei din robia lui şi sălăşluirea în ea a libertăţii lui Hristos şi a putetii ei capabile de a întreţine în om o continuă mişcare spre bine, este un eveniment aşa de misterios, atât de ascuns în adâncul fiinţei noastre, că el nu se face arătat decât în trecerea lui în fapte ale voinţei noastre. Hristos ne rămâne pururi disponibil, în baza hotărârii ce am manifestat-o la Botez, de a muri păcatului şi a vieţui cu el, atâta vreme cât nu o revocăm. Dar ca în orice relaţie personală, lucrarea sau manifestarea de iubire, trebuie să se efectueze continuu, din ambele părţi.
Deci, toţi credincioşii Bisericii sunt sfinţi în mod tainic încă din momentul Botezului. Dar sfântă este şi Biserica, întrucât prin ea devin sfinţi. Dacă sfinţenia lor ar rămâne mereu ascunsă, nearătată prin fapte, ascunsă ar rămâne şi sfinţenia ei. Însă sfinţenia lor se face arătată înlăuntrul ei, prin puterile ulterioare primite de la ea, sau în cadrul ei (prin Sfintele Taine). Sfinţenia Bisericii este astfel şi ea activă.
Părintele Dumitru Stăniloae